Algemene voorwaarden

van J Denissen Computer & Telecom gevestigd te Eindhoven.

Algemeen

Artikel 1.

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van J Denissen Computer & Telecom gevestigd te Eindhoven, de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij J Denissen Computer & Telecom als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten
 • Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de Wederpartij, verbinden J Denissen Computer & Telecom slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door J Denissen Computer & Telecom worden overeengekomen
 • In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de Wederpartij en algemene voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van J Denissen Computer & Telecom van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door J Denissen Computer & Telecom is bevestigd.
 • Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in stand.

Definities

Artikel 2.

 • J Denissen Computer & Telecom: J Denissen Computer & Telecom. gevestigd aan de Landgraaf 40, te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74378902.
 • Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met J Denissen Computer & Telecom een Overeenkomst heeft afgesloten.
 • Account: de online omgeving die aan Wederpartij door J Denissen Computer & Telecom ter beschikking wordt gesteld met als doel de Internetdienst aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
 • Zaak: stoffelijk product, geleverd of te leveren door J Denissen Computer & Telecom in het kader van de Overeenkomst.
 • Dienst: de dienst of het niet-stoffelijke product, geleverd of te leveren door J Denissen Computer & Telecom zoals omschreven in de Overeenkomst dan wel offerte.
 • Internetdienst: de specifieke Dienst, geleverd of te leveren door J Denissen Computer & Telecom middels het internet.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen J Denissen Computer & Telecom en Wederpartij krachtens welke J Denissen Computer & Telecom de Dienst zal uitvoeren en/of de Zaak zal leveren.
 • Toepassingen met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons-)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met Verhoogd Risico zijn: vervoerssystemen waarbijeen fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen
 • Website: J Denissen Computer & Telecom.nl dan wel subdomeinen en andere domeinextensies die toebehoren aan J Denissen Computer & Telecom waaronder jdenissen.nl en jdenissencomputerentelecom.nl.
 • Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Aanbiedingen

Artikel 3.

 • De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van J Denissen Computer & Telecom voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft J Denissen Computer & Telecom het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Wederpartij de offerte te herroepen.
 • Gegevens uit drukwerk of op de website, verstrekt vanwege J Denissen Computer & Telecom, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat J Denissen Computer & Telecom gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 • De door J Denissen Computer & Telecom opgegeven aanbiedingsprijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief verzekerings- vrachten leveringskosten. Extra kosten van expresse-zendingen komen voor rekening van de Wederpartij. J Denissen Computer & Telecom behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde Zaken onder rembours te verzenden.
 • Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van J Denissen Computer & Telecom gemaakt en zijn voor de Wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door J Denissen Computer & Telecom gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.
 • Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering en ingebruikname van de geleverde Zaken samenhangende kosten zijn slechts en alleen dan in de aangeboden prijs begrepen indien zulks schriftelijk in de aanbieding of de Overeenkomst is vermeld.

Prijzen

Artikel 4.

 • Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van J Denissen Computer & Telecom zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • J Denissen Computer & Telecom is te allen tijde gerechtigd, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de Overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen aan te passen.
 • Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der Overeenkomst wordt verhoogd en de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is de Wederpartij bevoegd in dat geval de Overeenkomst te ontbinden.
 • Het in lid 3 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van J Denissen Computer & Telecom aanpast.
 • J Denissen Computer & Telecom zal een prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de Wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk door aanpassing van het termijnbedrag.
 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, heeft Wederpartij bij een verhoging van de gehanteerde tarieven het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand met dien verstande dat J Denissen Computer & Telecom gerechtigd is een jaarlijkse indexering van maximaal 5% toe te passen zonder de mogelijkheid voor Wederpartij om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 • Indien er middels het aan Wederpartij beschikbaar gestelde gebruikersnaam en wachtwoord Diensten of Zaken worden besteld, komen de kosten hiervoor voor Wederpartij.

Totstandkoming der overeenkomst

Artikel 5.

 • Een Overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke / mondelinge aanvaarding van het aanbod van J Denissen Computer & Telecom dan wel doordat Wederpartij een bestelling plaatst via de Website of zijn Account. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen waarvan de Wederpartij op de hoogte is gebracht, zijn slechts geldend indien J Denissen Computer & Telecom deze schriftelijk bevestigd heeft en de Wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.
 • Een voor een Dienst opgestelde offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door J Denissen Computer & Telecom, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven.
 • Als datum van de totstandkoming der Overeenkomst zal gelden de dag van ontvangst der aanvaarding.
 • Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van J Denissen Computer & Telecom binden deze laatste niet, voor zover deze niet Schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
 • De Wederpartij is aan de opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht de door J Denissen Computer & Telecom reeds gemaakte kosten en winstderving, ongeacht de reden, te vergoeden. De bedoelde winstderving wordt geacht 25% van de koopsom of aanneemsom te bedragen.

Levering van de Zaak

Artikel 6.

 • Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten van J Denissen Computer & Telecom vanuit het magazijn van J Denissen Computer & Telecom.
 • De Wederpartij is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment waarop deze bi hem/haar of een door hem/haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de Wederpartij de afname weigert, dan wel nalaat de noodzakelijk informatie of instructies te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan, zullen de Zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij.
 • Indien de Zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de Wederpartij aan te geven adres komen de kosten van vervoer – van het afleveradres naar de plaats van opslag – voor rekening van de Wederpartij, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de Wederpartij.
 • Iedere Overeenkomst wordt door J Denissen Computer & Telecom aangegaan onder de voorwaarde dat de Wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. J Denissen Computer & Telecom is gerechtigd van de Wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van J Denissen Computer & Telecom voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens J Denissen Computer & Telecom . J Denissen Computer & Telecom is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst en de levering op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 • De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de Zaken ter verzending aan het door de Wederpartij opgegeven adres, de magazijnen van J Denissen Computer & Telecom of die van haar leverancier verlaten.
 • Indien een gedeelte van de bestelling voor aflevering gereed is, is J Denissen Computer & Telecom vrij te haren keuze dit gedeelte te leveren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Bij gedeeltelijke levering is de Wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen.
 • Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat de levering uit voorraad zal geschieden, heeft J Denissen Computer & Telecom het recht om te leveren uit voorraad van derden.
 • Ingeval de te leveren Zaak buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze Zaak aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is J Denissen Computer & Telecom uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de Overeenkomst heeft gemaakt.
 • Ook alle andere technische eisen die door de Wederpartij aan de te leveren Zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de Zaken die J Denissen Computer & Telecom verstrekt, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Wederpartij nadrukkelijk Schriftelijk te worden gemeld.
 • De te leveren Zaken zijn voor risico van de Wederpartij van de aflevering af.

Uitvoering van de Dienst

Artikel 7.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft J Denissen Computer & Telecom het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 • Wederpartij is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Wederpartij er zorg voor dat alle gegevens, waarvan J Denissen Computer & Telecom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan J Denissen Computer & Telecom worden verstrekt.
 • Indien zulks onderdeel is van de Internetdienst, zal J Denissen Computer & Telecom Wederpartij een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Wederpartij toegang tot het Account. Iedere actie die middels het Account van Wederpartij plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Wederpartij te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Wederpartij dit zo spoedig mogelijk aan J Denissen Computer & Telecom te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 • J Denissen Computer & Telecom heeft het recht geleverde Internetdiensten en de daarbij behorende Zaken (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, evenals deze niet of slechts beperkt te leveren, indien de Wederpartij ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens J Denissen Computer & Telecom niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 • J Denissen Computer & Telecom zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover het van toepassing zijnde servicecontract niet anders bepaalt.
 • Wederpartij mag de Internetdienst niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen enkele Dienst als geschikt is aangemerkt, kan Wederpartij een verzoek indienen bij J Denissen Computer & Telecom voor een maatwerkovereenkomst.
 • Indien Wederpartij voor het specifieke gebruik dat hij aan de Internetdienst geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Wederpartij zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Wederpartij garandeert ten opzichte van J Denissen Computer & Telecom dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Internetdienst door Wederpartij.

Leveringstermijnen

Artikel 8.

 • Wanneer in de leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende Incoterms, zoals deze door de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen de betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. J Denissen Computer & Telecom is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de Wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de Overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 • De leveringstermijn is vastgesteld in de vooronderstelling dat de nodige zaken, informatie en werken tijdig door derden zullen worden geleverd.
 • Een leveringstermijn gaat in nadat de Zaak het magazijn van J Denissen Computer & Telecom of die van haar leverancier verlaat. De Dienst zal na de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk, dan wel op de afgesproken datum, conform offerte dan wel elektronische bestelling, worden uitgevoerd. Indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, vangt de leveringstermijn aan nadat deze betaling in het bezit van J Denissen Computer & Telecom is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

Hosting en aanverwante diensten

Artikel 9.

 • Indien de Internetdienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Wederpartij aangeleverd Materiaal aan derden, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • Wederpartij onthoudt zich ervan overige klanten van J Denissen Computer & Telecom of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Wederpartij verboden processen of programma’s, al dan niet via een server, op te starten waarvan Wederpartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks J Denissen Computer & Telecom, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 • Zonder toestemming van J Denissen Computer & Telecom is het Wederpartij verboden de inloggegevens voor de Internetdienst aan derden over te dragen.
 • J Denissen Computer & Telecom kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Wederpartij mag gebruiken in het kader van de Internetdienst. Bij overschrijding van dit maximum is J Denissen Computer & Telecom bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen ten bedrage van viermaal het tarief bij voorafname. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie tevens artikel 6; dataverkeer).
 • Wederpartij verstrekt hierbij J Denissen Computer & Telecom een onbeperkte licentie om alle door Wederpartij via de systemen van J Denissen Computer & Telecom verspreide Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door J Denissen Computer & Telecom geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door J Denissen Computer & Telecom.
 • Indien Wederpartij bijvoorbeeld maar niet uitsluitend (Microsoft) licenties dan wel anti-virus / antispam software bij J Denissen Computer & Telecom afneemt, verklaart Wederpartij bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier.
 • J Denissen Computer & Telecom is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet naar behoren functioneren van anti-virus / anti-spam software die is afgenomen bij een softwareleverancier anders dan J Denissen Computer & Telecom.
 • Indien Wederpartij software gebruikt die aan licenties onderhevig is, is Wederpartij ertoe gehouden deze licenties juist en volledig af te nemen. Wederpartij overlegt, op verzoek van J Denissen Computer & Telecom, een bewijs hiervan.
 • Wederpartij is ten aanzien van de Internetdienst zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. J Denissen Computer & Telecom zal Wederpartij op verzoek wel informeren over de locaties van de servers op het internet.
 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Wederpartij.

Dataverkeer

Artikel 10.

 • Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Wederpartij gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Verkeer dat binnen het netwerk van J Denissen Computer & Telecom blijft, wordt niet in rekening gebracht.
 • Per maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Wederpartij met betrekking tot dataverkeer. Indien het verbruik verschilt van het afgenomen pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd voor dezelfde looptijd als het product waarop het betrekking heeft. De mogelijkheid om dit met terugwerkende kracht te doen beperkt zich tot eenmaal de factuurperiode. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van de Overeenkomst.
 • Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, volgend contract of volgende klant, tenzij anders overeengekomen.
 • J Denissen Computer & Telecom kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en/of bandbreedte per maand die Wederpartij mag gebruiken in het kader van de Internetdienst. Bij overschrijding van dit maximum is J Denissen Computer & Telecom bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen ten bedrage van viermaal het tarief bij voorafname. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer en/of bandbreedte is bereikt.
 • Indien er uit de aard van de dienst niet wordt gesproken over dataverkeer en/of bandbreedte geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen eenheden en aantallen zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer of bandbreedte vastgesteld worden die Wederpartij in het kader van de Internetdienst per maand mag gebruiken. Indien dit niet mogelijk is hanteert J Denissen Computer & Telecom een limiet van vijfmaal het gemiddelde verbruik onder alle afnemers van het zelfde pakket. Overschrijdt Wederpartij die hoeveelheid meerdere malen, dan zal J Denissen Computer & Telecom contact opnemen met Wederpartij om tot uitbreiding van het pakket te komen. Indien J Denissen Computer & Telecom niet met Wederpartij tot een Overeenkomst kan komen houdt J Denissen Computer & Telecom zich het recht voor om beperkingen aan te brengen zodat er binnen de fair use policy gebleven kan worden. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien dat het gevolg is van het toepassen van deze beperkingen.

Beschikbaarheid van de Internetdienst

Artikel 11.

 • J Denissen Computer & Telecom zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door J Denissen Computer & Telecom opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide servicecontract. Voor zover niet in een dergelijke servicecontract anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 • J Denissen Computer & Telecom zal zich inspannen om de door haar gebruikte software en firmware up-to-date te houden. J Denissen Computer & Telecom is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). J Denissen Computer & Telecom is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Internetdienst niet ten goede komt.
 • J Denissen Computer & Telecom zal zich inspannen om te zorgen dat Wederpartij gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van J Denissen Computer & Telecom. J Denissen Computer & Telecom kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 • J Denissen Computer & Telecom stelt standaard geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Wederpartij. Er worden uitsluitend reservekopieën gemaakt indien dit expliciet staat opgenomen in de Overeenkomst.
 • Indien naar het oordeel van J Denissen Computer & Telecom een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van J Denissen Computer & Telecom of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans of vergelijkbare software, is J Denissen Computer & Telecom gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Retourzendingen

Artikel 12.

Retourzendingen worden door J Denissen Computer & Telecom slechts geaccepteerd na haar goedkeuring, waartoe Wederpartij een aanvraag dient te doen via admin@nieuw.jdenissen.nl. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij. Daarbij dient Wederpartij de Zaak in originele verpakking te retourneren.

Garantie

Artikel 13.

 • Op de door Wederpartij bij J Denissen Computer & Telecom gekochte Zaken rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel bijgeleverde documentatie van de fabrikant.
 • In het geval van een aan J Denissen Computer & Telecom toe te rekenen tekortkoming in het uitvoeren van de Dienst garandeert J Denissen Computer & Telecom, tot zes maanden na levering, het uitvoeren van een vervangende Dienst.
 • Voor door J Denissen Computer & Telecom aan Wederpartij in licentie gegeven computerprogrammatuur garandeert J Denissen Computer & Telecom niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal functioneren.
 • De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- en waterschade, blikseminslag, stroomstoring of indien J Denissen Computer & Telecom kan aantonen dat de gebreken aan andere oorzaken te wijten zijn dan constructie- en ontwerpfouten, gebreken in het Materiaal of indien het geleverde door anderen dan door J Denissen Computer & Telecom werd gewijzigd of onderhouden.
 • Indien J Denissen Computer & Telecom Zaken of gebruiksrechten middels een toeleverancier heeft betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. J Denissen Computer & Telecom zal Wederpartij op diens eerste verzoek informeren.
 • Wederpartij dient te allen tijde J Denissen Computer & Telecom voldoende gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 • De garantie geldt slechts indien Wederpartij tijdig aan al zijn verplichtingen jegens J Denissen Computer & Telecom heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

Artikel 14.

 • J Denissen Computer & Telecom is aansprakelijk voor de door Wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van J Denissen Computer & Telecom in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen jegens Wederpartij, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt als in lid 3 is bepaald.
 • De wettelijke aansprakelijkheid jegens Wederpartij is beperkt als in lid 3 bepaald.
 • De in leden 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt:
  • Schade wordt slechts vergoed tot een bedrag van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen;
  • J Denissen Computer & Telecom is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolg-schade zoals bijvoorbeeld bedrijfstagnatie, winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische adviezen en bijstand, het verloren gaan van gegevens, of het verloren gaan of de vermindering van de integriteit van gegevens. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur.
  • Voorzover leveranciers of onderaannemers zich jegens J Denissen Computer & Telecom kunnen beroepen op exoneratieclausules welke een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid jegens J Denissen Computer & Telecom met zich meebrengen of op bepalingen welke zien op vaststelling van rechtsfeiten, zoals de hoogte van schade, kan J Denissen Computer & Telecom zich jegens Wederpartij op dezelfde bepalingen beroepen.
  • Schadeclaims dienen onverwijld, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn of, indien de overeenkomst ook in service voorziet, na afloop van de serviceplicht volledig en schriftelijk bij aangetekend schrijven bij J Denissen Computer & Telecom te worden ingediend. Voor niet tijdig, volledig, of bij aangetekend schrijven geclaimde schade is J Denissen Computer & Telecom niet aansprakelijk.
  • Alle bepalingen welke tussen partijen bij deze overeenkomst ter beperking van de aansprakelijkheid zijn bedongen, zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van J Denissen Computer & Telecom en door J Denissen Computer & Telecom bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
 • Het in artikel 14 lid 3 sub a genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van J Denissen Computer & Telecom.
 • Ongeacht enig andersluidend beding is J Denissen Computer & Telecom niet meer of anders aansprakelijk dan in de voorgaande leden bepaald.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 15.

 • J Denissen Computer & Telecom zal voor het door Wederpartij verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Wederpartij. Middels automatische incasso, waarvoor Wederpartij J Denissen Computer & Telecom dient te machtigen, wordt het gefactureerde bedrag binnen enkele dagen van het opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven.
 • Wederpartij gaat akkoord met de standaard elektronische facturatie door J Denissen Computer & Telecom. Wederpartij heeft het recht om tegen een vergoeding van EUR 2,50 per factuur deze facturen per post te ontvangen.
 • J Denissen Computer & Telecom heeft het recht gedurende de Overeenkomst voor het reeds uitgevoerde werk tussentijds een factuur te sturen aan Wederpartij.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen is wederpartij aan J Denissen Computer & Telecom vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de Wederpartij vermeerderd met B.T.W., met een minimum van euro 250,= en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 • Buiten de hoofdsommen ter zake van Diensten en leveranties van Zaken, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is J Denissen Computer & Telecom gerechtigd jegens de Wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Wederpartij wordt gelegd, Wederpartij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • In bovenstaande gevallen heeft J Denissen Computer & Telecom voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Wederpartij die hierdoor mocht ontstaan.
 • Indien er wordt gefactureerd aan een derde partij, op verzoek van Wederpartij, ontslaat dit Wederpartij op generlei wijze van de plichten die op hem rusten.

Klachten

Artikel 16.

 • De Wederpartij dient de ontvangen Zaken en/of Diensten zo mogelijk terstond, doch uiterlijk acht dagen na aflevering, te onderzoeken dan wel te laten onderzoeken. De Wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk:
  • of de juiste Zaken of Diensten werd geleverd.
  • of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • en/of de afgeleverde Zaken en/of afgeleverde Diensten voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of functionaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de Opdrachtgever de onverwijld uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering Schriftelijk aan J Denissen Computer & Telecom te melden.
 • Betreft de Dienst een Internetdienst dan is de Wederpartij verplicht direct na het ontvangst van de Internetdienst en de daarbij behorende Zaken, dan wel na het beëindigen van de werkzaamheden door J Denissen Computer & Telecom tot controle ervan over te gaan. Indien Wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van J Denissen Computer & Telecom te worden gebracht.
 • Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan J Denissen Computer & Telecom.
 • Het niet in acht nemen van bovenvermelde onderzoeks- en /of meldingstermijnen leiden ertoe dat de Wederpartij uit de desbetreffende Overeenkomst geen rechten meer jegens J Denissen Computer & Telecom kan doen gelden onverminderd de verplichting van de Wederpartij om haar verbintenissen uit de Overeenkomst jegens J Denissen Computer & Telecom na te komen.

Storingen en overmacht.

Artikel 17.

 • J Denissen Computer & Telecom heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. J Denissen Computer & Telecom zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Wederpartij tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. J Denissen Computer & Telecom is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • J Denissen Computer & Telecom heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal J Denissen Computer & Telecom zich inspannen om Wederpartij daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Wederpartij van een bepaalde aanpassing af te zien. J Denissen Computer & Telecom is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo een aanpassing.
 • J Denissen Computer & Telecom zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Internetdienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Wederpartij te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 • Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft J Denissen Computer & Telecom, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, ter keuze van J Denissen Computer & Telecom, zonder dat J Denissen Computer & Telecom tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van Wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
 • Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, van de wil van J Denissen Computer & Telecom onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de Overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval. DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, evolutie, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van J Denissen Computer & Telecom of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materie, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, de werking van computervirussen, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang van Zaken.

Artikel 18.

 • Alle geleverde Zaken blijven het eigendom van J Denissen Computer & Telecom totdat Wederpartij aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst, inclusief de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of daarmee samenhangende verbintenissen jegens J Denissen Computer & Telecom, heeft voldaan. Tot dat moment wordt de Wederpartij geacht de Zaken van J Denissen Computer & Telecom in bruikleen te hebben.
 • J Denissen Computer & Telecom is onherroepelijk door Wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door J Denissen Computer & Telecom geleverde Zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de Opdrachtgever te betreden.
 • Het is Wederpartij niet toegestaan om, gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van J Denissen Computer & Telecom bestaat, de op de geleverde Zaken aangebrachte serienummers, merktekens, typeaanduidingen te veranderen, verminken of verwijderen, zulks op straffe van een aan J Denissen Computer & Telecom te verbeuren boete van 100 % van de factuurwaarde met een maximum van EURO 50.000,=.

Intellectuele rechten.

Artikel 19.

 • J Denissen Computer & Telecom behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door haar verstrekte programmatuur, offertes, berekeningen, ontwerpen, adviezen, rapporten e.d.. Deze rechten blijven aan J Denissen Computer & Telecom of aan de rechthebbende derden toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan J Denissen Computer & Telecom toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende akte.
 • Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend.
 • Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van J Denissen Computer & Telecom noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden.
 • Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of andere intellectuele rechten uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 • Het is J Denissen Computer & Telecom toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien J Denissen Computer & Telecom door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal Wederpartij een boete van € 50.000,= (zegge:vijftigduizend Euro) per dag en per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.
 • J Denissen Computer & Telecom vrijwaart Wederpartij tegen alle schaden die het gevolg zijn van vorderingen door derden tegen Wederpartij ingesteld, ter zake van inbreuk of vermeende inbreuk op een in Benelux geldend octrooi, merkenrecht of auteursrecht, veroorzaakt door J Denissen Computer & Telecom ontwikkelde programmatuur en bijbehorende documentatie.
 • Wederpartij bindt zich onverwijld, doch binnen een week na kennisname, J Denissen Computer & Telecom van een vordering zoals bedoeld in lid 7, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan J Denissen Computer & Telecom niet gehouden is Wederpartij te vrijwaren.
 • De in het zevende lid bedoelde vrijwaring is niet van toepassing indien Wederpartij, mondeling dan wel schriftelijk, rechten of feiten erkent, zich jegens de derde die de inbreuk stelt tot iets verplicht of met deze regelingen aangaat.
 • Indien een actie is aangespannen, zoals bedoeld in het zevende lid, of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan J Denissen Computer & Telecom de aan Wederpartij geleverde of te leveren programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als J Denissen Computer & Telecom dienstig acht.

Geheimhouding

Artikel 20.

Het is Wederpartij verboden enige informatie welke Wederpartij van J Denissen Computer & Telecom heeft verkregen en

waarvan is medegedeeld dat deze informatie vertrouwelijk is, althans waarvan Wederpartij zulks redelijkerwijs kon vermoeden, waaronder in ieder geval begrepen in computerprogrammatuur vertrouwelijke informatie en informatie betreffende door J Denissen Computer & Telecom gehanteerde prijzen, kortingen en vergelijkbare voorwaarden, geheim te houden en niet aan een derde bekend te maken, zulks op straffe van een terstond opeisbare boete van €50.000,= per overtreding.

Installatie

Artikel 21.

 • Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal J Denissen Computer & Telecom apparatuur en computerprogrammatuur in de overeengekomen verwerkingseenheid installeren dan wel doen installeren.
 • Indien door toedoen van Wederpartij de installatie niet op tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Wederpartij betalingen verrichten alsof de installatie tijdig had plaatsgevonden, onverminderd de verplichting van J Denissen Computer & Telecom op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren.
 • Voor zover naar het oordeel van J Denissen Computer & Telecom noodzakelijk voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, stelt Wederpartij op verzoek van J Denissen Computer & Telecom kosteloos aan J Denissen Computer & Telecom beschikbaar:
 • specificaties, documentatie, en handleidingen van apparatuur en programmatuur, die waarmee het op te leveren systeem moet worden verbonden;
 • gebruikersfaciliteiten op computersystemen en telecommunicatiefaciliteiten met voldoende capaciteit;
 • een veilige werkruimte welke voldoet aan de eisen, die hieraan algemeen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden worden gesteld;
 • veiligheidsinstructies, -training en –middelen, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken;
 • grond- en hulpstoffen welke benodigd zijn om hetgeen door J Denissen Computer & Telecom wordt geleverd te testen;
 • ondersteuning door ter zake geïnformeerd en deskundig personeel;
 • alle benodigde informatie;
 • Wederpartij draagt er tijdig zorg voor dat de omgeving waarin hetgeen opgeleverd, geïnstalleerd en getest moet worden, daarvoor ook geschikt is. Noodzakelijke werkzaamheden in verband hiermee komen voor rekening van Wederpartij.

Duur en tussentijdse beëindiging

Artikel 22.

 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt deze, tenzij anders overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van vierentwintig maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.

Ieder der partijen is gerechtigd een bestaande Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien:

 • de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
 • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

Bij opzegging of ontbinding om welke reden dan ook is J Denissen Computer & Telecom gerechtigd om per einde Overeenkomst direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Wederpartij op te heffen.

 • Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van J Denissen Computer & Telecom op Wederpartij direct opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Wederpartij mag Wederpartij uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door J Denissen Computer & Telecom is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, heeft J Denissen Computer & Telecom recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 • Het recht op opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Wederpartij gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Wederpartij slechts in verzuim is met betrekkelijk één Overeenkomst, en onverminderd het recht van J Denissen Computer & Telecom op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 • Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien de andere partij ten gevolge van overmacht die langer dan negentig dagen duurt, of onomstotelijk vaststaat langer dan negentig dagen zal duren tekortschiet in het nakomen van de overeenkomst. Dit recht vervalt indien het niet binnen vier weken na beëindiging van de overmacht is ingeroepen.

Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 23.

 • Op alle door J Denissen Computer & Telecom gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst, inclusief een geschil over het bestaan daarvan, worden beslecht door middel van arbitrage conform het Reglement MVA-miniarbitrage, zoals gepubliceerd op www.miniarbitrage.nl, zoals dat geldt op het moment dat de mini-arbitrage procedure aanhangig wordt gemaakt.
 • Indien Wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in verband van beroep of bedrijf, heeft deze gedurende één maand nadat hij kennis kreeg van het voornemen van J Denissen Computer & Telecom om een MVA mini-arbitrage aanhangig te maken, de gelegenheid schriftelijk te verklaren dat hij vast houdt aan berechting door de burgerlijke rechter, waardoor toepassing van lid 2 verder wordt uitgesloten.

Slotbepalingen

Artikel 24.

 • De door J Denissen Computer & Telecom ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door J Denissen Computer & Telecom, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.
 • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, contactpersonen, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
 • Het overdragen van de Overeenkomst door Wederpartij aan een derde kan slechts na uitdrukkelijke Schriftelijke bevestiging van J Denissen Computer & Telecom.

© Copyright 2024: JDenissen |